Недвижнини

  • Застапување при купување и продажба на станбени и комерцијални недвижнини
  • Спорови помеѓу сопственик и закупец
  • Менаџмент на имот
  • Обезбедување на дозволи и одобрение за градење
  • Поднесување на жалби на ниво на општински суд поврзани со оданочување
  • Договори и преговори за комерцијален лизинг